Zorg.nu kijkt naar de plannen van de partijen omtrent de verpleeghuiszorg. Het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ bracht veel teweeg in Nederland. Wat zijn de plannen van de politieke partijen om de verpleeghuizen te verbeteren?

VVD

De VVD zet 2 miljard euro apart om de verpleeghuiszorg te verbeteren. 'Verpleeghuizen met onvoldoende kwaliteit kunnen in aanmerking komen voor extra geld om de kwaliteit te verbeteren. Maar wel onder één voorwaarde: het bestuur moet opstappen. Want het is niet normaal dat er verpleeghuizen zijn die ondermaats presteren, terwijl andere verpleeghuizen betere zorg met hetzelfde budget kunnen bieden. Zo maar het volledige budget overmaken aan instellingen lost echter niets op. Daarom willen we per instelling bekijken wat precies nodig is, zodat goed ingespeeld kan worden op de individuele zorgbehoefte van de bewoners, de hulp van vrijwilligers en de zorg-intensieve momenten.'

PvdA

'De PvdA wil 300 miljoen euro extra investeren in de ouderenzorg. We willen in verpleeghuizen de zogenoemde Hugo Borstnorm invoeren: er komt extra verplegend personeel voor een liefdevolle oude dag. Dat betekent meer personeel, betere opleidingen en meer aandacht aan bewoners. Daarvoor vragen we van inkomens boven de 150.000 euro een extra bijdrage via de inkomstenbelasting.'

PVV

'Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed.'

SP

'Het is belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben terecht kunnen in veilige en huiselijke verpleeghuizen. Deze zorg moet kleinschalig in de buurt worden aangeboden, zodat mensen niet op het einde van hun leven ver weg moeten verhuizen, van hun bekende omgeving en familie en vrienden. In de kleinschalige verpleeghuizen is er voldoende en goed opgeleid personeel beschikbaar die de bewoners de zorg en aandacht kunnen geven die nodig is.

In de grootschalige verpleeghuizen die er nog zijn moet het personeel voldoende tijd hebben om naast de dagelijkse lichamelijke verzorging ook aandacht te kunnen besteden aan de bewoners. Daarom moeten de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) omgevormd worden tot een betalingsvorm op basis van de zorgzwaarte, personeelsbezetting en omgevingseisen en moet de bureaucratie sterk worden verminderd. De werkdruk in instellingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg moet aanpakt worden, door een bezettingsnorm van deskundige en professionele verzorgenden en begeleiders per groep te hanteren. Woonvormen met begeleiding en zorg in de wijk moeten waar mogelijk gestimuleerd worden. Ook moet de mogelijkheid blijven bestaan om te kiezen voor verblijf in een instelling, en moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor beschermd wonen en beschut wonen. Voor elk van deze keuzes mogen geen wachtlijsten bestaan. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor dagbesteding.

Zolang het kan en zolang mensen dat willen moeten mensen in hun eigen woning of buurt kunnen blijven wonen. Hiervoor dient vanuit de eigen wijk, buurt of dorp zorg beschikbaar te zijn, die mensen hierin ondersteunt. De SP pleit daarom voor kleinschalige, intieme buurtverpleeghuizen en het behouden van verzorgingshuizen. Daarnaast moeten seniorenwoningen en aanpasbare woningen bijgebouwd worden en moeten er meer mogelijkheden geboden worden voor woningaanpassing. Zo wordt gedwongen verhuizing naar grootschalige verzorgings- en verpleeghuizen voorkomen.'

CDA

'Het CDA zal zich dan ook blijven inzetten om zoveel mogelijk regels te schrappen. Zodat het personeel in verpleeghuizen weer kan doen waar ze voor de zorg ingegaan zijn, namelijk zorgen voor mensen.

De samenleving is veranderd; mensen blijven langer thuis wonen in plaats van naar een verpleeghuis te gaan. Het CDA vindt echter niet dat je dit alleen maar moet doen om te bezuinigen en heeft daarom onder andere tegen de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gestemd. Om mensen in staat te stellen langer thuis te kunnen wonen, moet concreet meer geregeld worden, zoals toegankelijke woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, en voldoende ondersteuning voor mantelzorgers, zodat die het vol kunnen houden.'

D66

'De komende kabinetsperiode wil D66 dat er transparantie komt over kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Ook vindt D66 het belangrijk dat onderzoek wordt gedaan naar de verzwaring van de zorgfunctie die op dit moment plaatsvindt in de verpleeghuizen. Met de resultaten hiervan kan een volgend kabinet dan aan de slag. Van gemeenten vragen wij nu al aandacht om deze woningen zo te bouwen dat deze passend gemaakt kan worden op de nu nog onbekende, maar ongetwijfeld veranderde zorg- en ouderenvraag.

D66 wil meer aandacht voor intimiteit en seksualiteit in verpleeghuizen. D66 wil instellingen waar mensen langdurige zorg ontvangen stimuleren om in de huisregels expliciete aandacht te hebben voor tolerantie voor elkaar en voor de persoonlijke vrijheid om te mogen zijn wie je bent.'

ChristenUnie

'De ChristenUnie wil de ouderenzorg in verpleeghuizen normaliseren. Een verpleeghuis moet als thuis zijn, waarbij ouderen en hun naasten zoveel mogelijk regie over hun zorg houden. Dit betekent dat we de wetgeving voor zorg voor mensen thuis en in verpleeghuizen zoveel mogelijk op elkaar laten aansluiten. Mensen wonen immers niet in wetten, maar worden wel door wetten gedwongen hun zorg op een bepaalde manier te organiseren. Door het scheiden van wonen en zorg en door behandelingen (bijvoorbeeld fysiotherapie) die niet specifiek met verpleeghuiszorg samenhangen onder de Zorgverzekeringswet te brengen, krijgen mensen betere zorg, ontstaan lokaal netwerken van zorgprofessionals en worden de kosten beheersbaar, waarbij de eigen bijdrage mogelijk zelfs omlaag kan.'

GroenLinks

'Wat GroenLinks betreft wordt er de volgende kabinetsperiode 1,7 miljard geïnvesteerd in de ouderenzorg. Met dat geld kan er extra personeel worden aangenomen zodat er een bezettingsnorm voor verpleeghuizen ingesteld kan worden. Op iedere 10 mensen in een verpleegtehuis moeten er minstens 2 medewerkers aanwezig zijn. Voor ouderen die zware zorg nodig hebben moeten er 2 medewerkers op 8 ouderen komen.

GroenLinks wil dat er de komende kabinetsperiode minimaal 100.000 banen bijkomen. GroenLinks betaalt het plan door maatregelen te nemen in de ziekenhuiszorg, waardoor de groei van de zorgkosten wordt afgeremd. Medisch specialisten gaan in loondienst, verspilling en overbehandeling wordt teruggedrongen en er worden maatregelen genomen om de prijzen van medicijnen te beperken zodat er minder geld verdwijnt in de zakken van farmaceutische bedrijven. Die maatregelen brengen 1 miljard euro op. Door hoofdlijnenakkoorden te sluiten met ziekenhuizen kan nogmaals 1 miljard euro worden bespaard.'

SGP

De SGP vindt dat extra geld nodig is voor de directe zorg aan mensen die langdurig gebruik maken van zorg. Dat geld moet een impuls geven aan de kwaliteit van deze langdurige zorg. Daarnaast vindt de partij dat mensen die langdurig gebruik moeten maken van zorg, recht krijgen op gespecialiseerde

geestelijke verzorging.

Partij voor de Dieren

De PvdD wil dat in ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt gezonde, smakelijke en biologische voeding geserveerd.

'Thuis- en ouderenzorg en zorg voor mensen met een handicap wordt bij voorkeur kleinschalig en regionaal aangeboden. Verschillen tussen gemeenten in het aanbod en de kwaliteit van zorg zijn onaanvaardbaar.'

Ook vindt de partij dat (ouderen)zorginstellingen rekening moeten houden met lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). LHBTI-vriendelijke zorg is onderdeel van de kwaliteitseisen voor zorginstellingen.

50PLUS

'Bewoners van verpleeghuizen hebben recht op een menswaardiger bestaan met meer aandacht en meer activiteiten.'