Drinkwaterbedrijven slaan alarm om het Nederlandse drinkwater. De kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater is in gevaar, blijkt uit nieuw onderzoek van KWR, het kennisinstituut van de drinkwatersector. Onder meer industriële stoffen, mest en medicijnresten vervuilen het water.

Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven, roept op tot nieuwe maatregelen en waarschuwt dat komende generaties problemen ervaren als er nu niet snel actie wordt ondernomen. Het grondwater, dat de bron is voor drinkwater, raakt op steeds grotere diepten en met meer stoffen verontreinigd. Dit leidt volgens het KWR tot een waarschijnlijk onomkeerbare verslechtering van de grondwaterkwaliteit. Naast medicijnresten en industriële stoffen vormen ook nitraat, bodemverontreinigingen en bestrijdingsmiddelen een gevaar. Daarnaast wordt volgens het rapport steeds duidelijker dat microplastics, nanomaterialen en antibioticaresistentie een bedreiging kunnen vormen. Klimaatverandering zal de kwaliteit waarschijnlijk ook negatief beïnvloeden, onder andere door meer verzilting en minder verdunning van verontreiniging door lagere rivierafvoeren.

Zorgen over toename bedreigingen

Peter van der Velden, voorzitter van Vewin, vindt dat er snel een oplossing moet komen voor de problemen. 'Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen over de toename van bestaande en nieuwe bedreigingen', zegt hij. Als verbetering uitblijft, zal het produceren van drinkwater volgens hem een steeds grotere zuiveringsinspanning vergen. 'De maatregelen moeten worden opgenomen in de nieuwe plannen  die volgend jaar worden opgesteld om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen. Helaas zijn de doelen voor 2027 nog lang niet binnen bereik en het blijkt uit deze studie dat de druk op de bronnen voor drinkwater steeds verder toeneemt. Daarom moet in de komende KRW-planperiode de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen prioriteit krijgen.'

Bron: ANP / Vewin