De zorg is continu in ontwikkeling. Geen wonder dat zich ieder jaar weer verbeter- en aanpassingsmogelijkheden voordoen. Wat er voor 2017 op de planning staat? Zorg.nu zocht het uit en geeft je een overzicht van de belangrijkste actiepunten uit de beleidsagenda van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gezond leven en opgroeien makkelijker maken

Hoewel er goede zorg beschikbaar is, is ziekte voorkomen natuurlijk altijd beter. De overheid wil dit makkelijker maken door onder andere:

 • ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking beter de mogelijkheid te bieden om te sporten.
 • antibioticaresistentie aan te pakken.
 • de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling – een stappenplan die professionals en hulpverleners helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld – te verbeteren.

Welke zorg hebben mensen nodig?

Als zorg nodig is, moet er volgens het VWS goed gekeken worden naar wat mensen echt nodig hebben. Hier speelt het ministerie op in door:

 • curatieve ggz-aanbieders vanaf 1 januari 2017 te verplichten een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat aan welke kwaliteits- en verantwoordingseisen zorgaanbieders in deze sector moeten voldoen.
 • artsen en patiënten samen te laten beslissen over de beste opties. Om dit vorm te geven zijn de ‘3 goede vragen’ geïntroduceerd, die de patiënt helpen bij het maken van een goed geïnformeerde keuze.
 • langdurige zorg meer persoonsgericht te maken. Zorgprofessionals zullen bijvoorbeeld geschoold worden om de gesprekken met een cliënt en/of mensen uit diens omgeving te verbeteren.

Minder taboes en meer begrip

Dementie is een van de meest voorkomende volksziektes in Nederland. Meer dan 250.000 Nederlanders leiden eraan en verwacht wordt dat een op de vijf personen het krijgt. Ondanks deze hoge cijfers heerst er nog veel onbegrip over de ziekte. Hetzelfde geldt voor depressie: Nederland telt 800.000 mensen met dit psychische probleem en toch is het vaak nog een taboe-onderwerp. Het VWS wil meer bewustzijn creëren en kennis vergroten door:

 • middels een publiekscampagne aandacht te besteden aan depressie.
 • een meerjarenprogramma voor beleidsmakers uit te stippelen met acties die depressie moet helpen voorkomen.
 • een online training beschikbaar te stellen op de site Samendementievriendelijk.nl, die mensen leert signalen van (beginnende) dementie te herkennen en beter om te gaan met patiënten.
 • 30 miljoen euro vrij te maken voor een onderzoeksprogramma, met als doel diagnoses en behandelmethoden te verbeteren en mensen met dementie meer kwaliteit van leven te bieden.

Zorgprofessionals bieden wat ze nodig hebben

Naast wetten en regels zijn het de mensen die in de zorg werken die een omslag mogelijk maken. Het VWS wil professionals daarom bieden wat zij nodig hebben door:

 • de regeldruk te verminderen.
 • de gezamenlijke inkoop van medicijnen door ziekenhuizen en zorgverzekeraars te stimuleren. 
 • MKB-ondernemers te ondersteunen om zo goede e-healthinitiatieven te kunnen verbreden en versnellen. E-health innovaties moeten het reguliere zorgproces, digitaal ondersteunen.

Lees ook welke belangrijke veranderingen in de zorg op Prinsjesdag september 2016 bekend werden gemaakt. Hoewel toen nog werd verwacht dat de premie voor de basisverzekering met 3,50 euro zou stijgen, is deze uiteindelijk met bijna een tientje per maand omhoog gegaan.

Bron: Rijksoverheid